กรรมการบริษัท


- คณะกรรมการบริษัทนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ

นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ

นายประภาศ คงเอียด

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

- คณะกรรมการตรวจสอบนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์

ตำแหน่ง

 • กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายประภาศ คงเอียด

ตำแหน่ง

 • กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนนางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตำแหน่ง

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายประภาศ คงเอียด

ตำแหน่ง

 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายภาคภูมิ กังสนานนท์

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหาร

นายภาคภูมิ กังสนานนท์

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหาร