กรรมการบริษัท


- คณะกรรมการบริษัทพลเอกมงคล อัมพรพิสิฎฐ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

- คณะกรรมการตรวจสอบนางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • กรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนายขรรค์ ประจวบเหมาะ

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน