กรรมการบริษัท


╼ คณะกรรมการบริษัทพลเอกมงคล อัมพรพิสิฎฐ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • เลขานุการบริษัท

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

⚊ คณะกรรมการตรวจสอบนางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

⚊ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการนายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการ

⚊ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงินนางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

⚊ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมนายขรรค์ ประจวบเหมาะ

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการ