กรรมการบริษัท


╼ คณะกรรมการบริษัทพลเอกมงคล อัมพรพิสิฎฐ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • เลขานุการบริษัท

นายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นางปรารถนา มงคลกุล

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

⚊ คณะกรรมการตรวจสอบนางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการ

นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

นางปรารถนา มงคลกุล

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

⚊ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการนายวีระชัย ศรีขจร

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการ

นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

⚊ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการตลาดนายอภิชาติ จีระวุฒิ

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการ

⚊ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงินนางปรารถนา มงคลกุล

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

⚊ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมนายขรรค์ ประจวบเหมาะ

ตำแหน่ง

 • ประธานคณะกรรมการ