จากประธานกรรมการ

จากภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2563 เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ระบาด ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว แต่ช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป มีการฟื้นตัวของการบริโภค ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของรัฐบาล ได้แก่ มาตรการกระตุ้นการ ท่องเที่ยว มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ SME และการลดอุปสรรคจากการดำเนินงานของรัฐ

ในปี 2563 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีลูกค้าหลักกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ธนาคารมีการปิดสาขาเพิ่มมากขึ้น และใช้ Application on Mobile แทนการ ให้บริการทาง Counter Service, ใช้ระบบ E-pay แทนเช็คธนาคาร, ใช้ E-tax Invoice & E-Receipt แทน Paper form ฯลฯ ทำให้ ยอดการใช้สิ่งพิมพ์ลดลงประมาณร้อยละ 36% จากปีที่ผ่านมา แล้วแต่ชนิดของสิ่งพิมพ์ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอและ สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 (COVID-19) แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยขยายฐานลูกค้า สิ่งพิมพ์เดิมที่มีปริมาณการสั่งซื้อน้อยลงโดยเสริมสินค้าและบริการเพิ่มให้กับลูกค้าแบบหลากหลายและครบวงจรที่เรียกว่า One Stop Service โดยการเสริมและสร้างเสริมศักยภาพ (Synergy) ในการทำตลาดร่วมกับบริษัทในเครือที่มีทั้งธุรกิจเกี่ยวกับ งานพิมพ์ที่บริษัทยังไม่มี เช่น บัตรพลาสติก ฯ และธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอลแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยลูกค้าคิดและพัฒนาบริการด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าได้พร้อมทั้งฉลากสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ช่วยให้ผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าสินค้าที่ซื้อนั้นเป็นของแท้

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2564 หลังจากที่มีการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ให้แก่ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) และได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมขององค์กร ทั้งในเครือให้มีรูปแบบและทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการปรับ เปลี่ยนกลุ่มของการพัฒนาสินค้าและบริการตลอดจนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงการมองหา partner ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาวัตถุดิบ เทคนิค การพิมพ์ รูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงมากขึ้น เช่น มีเทคโนโลยีกันปลอมแปลงชั้นสูง เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเป็นต้น อีกทั้งเร่งการพัฒนากลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และการสร้างวัฒนธรรมและเพิ่มศักยภาพของ บุคลากรในองค์กร โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ รวมถึงปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน ด้านต้นทุน ประสิทธิภาพ ในการผลิตและคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งมั่นผลักดันยอดขายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตตามเป้า หมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างความ เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป