จากประธานกรรมการ

ภาพรวมเศรษฐกิจ ในปี 2560 ดีขึ้นกว่าปี 2559 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 จากการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ แต่สำหรับบริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวมอันเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันในภูมิภาคที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนพลังงานสูงขึ้น บริษัทจึงเน้นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่พร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงได้เพิ่มประสิทธิภาพทั้งการผลิตและบริการ ด้วยการบริหารจัดการกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติแขนกล (Automation) เข้ามาทดแทนแรงงานคน นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิผลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าแรงในกระบวนการผลิตอีกด้วย

สำหรับผลประกอบการในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 1,366 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการชะลอโครงการในประเทศลาว ในขณะที่ยอดขายในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นแต่จำนวนที่เพิ่มนั้นยังไม่เพียงพอกับการลดลงของยอดขายงานบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ ธุรกิจแบบพิมพ์ทั่วไปและแบบพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ส่วนธุรกิจที่มีรายได้เติบโตมาก ได้แก่ ธุรกิจแบบพิมพ์พิเศษ และแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการทำเทียม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 336 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน และยังมีเงินทุนหมุนเวียนที่แข็งแกร่ง ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำดังนั้นเมื่อพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท

ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงความรับผิดชอบตอ่สังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในปี 2559 และระดับที่ 4 ในปี 2560 ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัทภาคภูมิใจ

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถิอหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์
ประธานกรรมการ