ริารพิมพ์ระบบ Cheque on Demand

เช็คเป็นเอกสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ลูกค้าของธนาคารใช้แทนเงินสดและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกสบาย ในปัจจุบัน ธนาคารต้องสำรองเช็คและยังต้องทำการ Encode เช็คเองในแต่ละสาขาของธนาคารเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการสำรองสต็อก สิ้นเปลืองงบประมาณในการลงทุนซื้อเครื่อง Encode เช็คไว้ตามสาขาต่างๆ และใช้เวลานาน 2 - 3 วันกว่าจะส่งมอบเช็คให้กับลูกค้า


จากความยุ่งยากและความล่าช้าดังกล่าว จึงทำให้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มบริการ “Cheque On Demand” เป็นรายแรก ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการพิมพ์เช็คที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสั่งซื้อแบบ Online เชื่อมต่อทุกสาขา ทุกจุดบริการ เช่น Call Center โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจะดำเนินการสั่งพิมพ์ Encode รหัส ชื่อสาขา ที่อยู่ และชื่อลูกค้าอย่างครบถ้วน และเข้าเล่มพร้อมส่งให้สาขาในเขตเคลียริ่งกรุงเทพฯ ในเวลาเริ่มเปิดทำการตอนเช้าวันทำการถัดไป โดยธนาคารสามารถจ่ายเช็คให้ลูกค้าธนาคารได้ทันที

การให้บริการ บริษัทฯ ใช้เครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีความแม่นยำและคมชัดมาก ช่วยลดปริมาณเช็ค Error ในระบบเคลียริ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ธนาคารยังสามารถลดเวลาในการ Register หรือ Issue Cheque ก่อนมอบเช็คให้ลูกค้าได้ด้วย โดยบริษัทฯ จะส่ง File ข้อมูลรายละเอียดการผลิตเช็คกลับให้ธนาคารทันทีที่ผลิตเช็คเสร็จในแต่ละวัน เพื่อให้ธนาคารสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไป Auto Register หรือ Auto Issue Cheque ได้