ผู้ริหารระดับสูง

นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ

ตำแหน่ง

  • ประธานบริษัท

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์

ตำแหน่ง

  • กรรมการผู้จัดการ

นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนการขายและโลจีสติกส์

นายวิชัย อาจิณาจารย์

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต