ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์
Hotlink Downloads

รายงานประจำปี 2559

ขนาด : 31.4 MB / ชนิดไฟล์ : pdf

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

ขนาด : 174 KB / ชนิดไฟล์ : zip

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ขนาด : 2.55 MB / ชนิดไฟล์ : zip

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2559

ขนาด : 802 KB / ชนิดไฟล์ : pdf

ดาวน์โหลด

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

ขนาด : 591 KB / ชนิดไฟล์ : pdf

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ขนาด : 150 KB / ชนิดไฟล์ : pdf

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือก

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน Q2/2560

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท


รายได้รวม

1,693.65

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

336.59

(ล้านบาท)

เพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินแจ้งเตือนวัน-เวลากิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดกิจกรรมสำคัญต่างๆ

บทวิเคราะห์สำหรับวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนกับบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)