About

T.K.S.

TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

T.K.S Technologies PCL, “T.K.S.” was established in 1954 to carry out stationery and office supply.

business forms and security forms. T.K.S. have 2 part of business first Printing Business operating by T.K.S. Technologies Pcl. And T.K.S. Siam Press Management Co., Ltd. “Siam Press” and second, ICT Business oprating by Synnex (Thailand) Pcl.

Printing Business is running by T.K.S and Siam Press (T.K.S. holding 100%) to provide complete service in printing business and variety of product both roll and sheet with offset

and Digital full colors and black-white, and warehouse management service for large business organizations.T.K.S and Siam Press have location on an area 25 rai at Sinsakhon Printing City, Samut Sakhon Province. The new printing house provides a wide range of high technology print work, using a sophisticated digital printing and mail system to support both sheet and continuous fold in a box printing, as well as an enveloping system, toner and highlighting distinguished areas ...

T.K.S.
- NEW vision as -

“Technology - based businesses”T.K.S. GROUP


มุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสร้างธุรกิจใหม่ แบ่งเป็น 4 ธุรกิจหลัก
ซึ่งแต่ละบริษัทจะช่วยสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงของบริษัทจะประสบความสำเร็จ และมีการบริการแบบครบวงจรมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

Fintech ecosystem

Security & fulfillment Solutions

T.K.S. GROUP BUSINESS UNIT


ผู้นำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมามากกว่า 67 ปี พร้อมทั้งการนำเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูง
ผสมผสานที่มีความหลากหลายของเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร
PRODUCTS AND SERVICESSecurity Solutions

ธุรกิจการผลิตและบริการในรูปแบบสิ่งพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลงที่มีมูลค่าDigital Solutions

ธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลให้บริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้ารวมถึงการบริการร่วมกับระบบ E-SolutionFulfillment Solutions

ธุรกิจการบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งแบบครบวงจรLabel & Packaging Solutions

ธุรกิจการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ

INVESTOR Relations

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ “เป็นมากกว่าสิ่งพิมพ์” จากการเติบโตของทั้งรายได้ธึรกิจ ใหม่ในการขยายตลาดสู่ฐานลูกค้าใหม่ไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อนบ้าน และขยายรายได้หลักที่มี อยู่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น บนปรัชญาพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานด้านจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Financial Highlight 2021

TOTAL REVENUE
(Million Baht)

1,385.39

NET PROFIT MARGIN
(%)

1,071.13

EPS
(Baht)

2.32

⚫ Date on: As at 31 December 2021

Corporate Social

Responsibility

ชมรมคนรักฟุตบอล

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ผู้บริหารบริษัท T.K.S. ร่วมกับสมาคมนิคมสินสาคร ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “CAS CUP 2016” ซึ่งได้มีตัวแทนจาก T.K.S. ได้คว้ารางวัลถึง 2 รางวัลได้แก่ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ (Nevia League) และ รองชนะเลิศอันดับ 1 CAS FA CUP ณ สนามฟุตซอล สินสาคร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

Shop ชอบ ช่วย ครั้งที่ 2

โครงการ "Shop ชอบ ช่วย" ฝ่ายทรัพยากรบุคคล "T.K.S." ได้จัดโครงการ Shop ชอบ ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยนำเสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหารของบริษัทออกขายให้กับพนักงานในราคาถูก เพื่อนำรายได้จากโครงการนี้ทั้งหมดมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

พอเพียงเพื่อพ่อ

โครงการ “พอเพียงเพื่อพ่อ” T.K.S. นำโดย คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง และพนักงาน ร่วมกับชุมชนชาวโคกขาม แจกน้ำดื่มฟรีให้กับชุมชนผู้ใช้แรงงาน ณ สถานที่ ศูนย์อาหารพอเพียง นิคมสินสาคร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559