บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 โดย คุณเกรียง และคุณสุชาดา มงคลสุธี ในนาม “แต้ เกียง เซ้ง”

ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ภายใต้การบริหารของ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจมาเป็นผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ ระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯลงทุนในบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 100% ในต้นปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯครบวงจร

ตั้งแต่การพิมพ์ในระบบออฟเช็ท แบบต่อเนื่องและแบบแผ่น การพิมพ์ในระบบดิจิตอลแบบสีและขาวดำ รวมถึงการบริหารแบบการพิมพ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ปัจจุบัน บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด “บริษัทย่อย” โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

นอกจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่นั้น บริษัทฯ ได้มีขยายธุรกิจด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ โดยในปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด...

Our Service

ให้บริการงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ทั้งแบบป้อนม้วน และแบบป้อนแผ่น การพิมพ์ในระบบดิจิตอล ฟูลคัลเลอร์ (พิมพ์ 4 สี) และพิมพ์ ขาว-ดำ นอกจากนั้น ยังให้บริการบริหารคลังแบบพิมพ์ และจัดส่งให้กับองค์กรขนาดใหญ่ เป็นการให้บริการงานพิมพ์ที่ครบวงจร


บริการพิมพ์ระบบดิจิตอล

Statement บัญชีเงินฝาก, Statement บัตรเครดิต, ใบแจ้งสถานะข้อมูลเครดิต, ใบแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ และใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

บริการพิมพ์ระบบ Cheque On Demand

บริการ “Cheque On Demand” เป็นรายแรก ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการพิมพ์เช็คที่รวดเร็ว

การบริหารคลังแบบฟอร์ม

รับภาระการบริหารจัดการเอกสารแบบฟอร์มแทนลูกค้า ด้วยระบบที่ทันสมัยเป็นรายแรก บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการบริหารคลังแบบฟอร์มมากกว่า 10 ปี

แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ

มั่นใจได้ว่างานพิมพ์จะไม่ถูกการลอกเลียนแบบและถูกทำเทียมขึ้นด้วยเทคนิคในการสอดแทรกด้วยระบบการพิมพ์ที่ทันสมัยที่ยากต่อการลอกเลียนแบบได้

แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการทำเทียม

การป้องกันจะเป็นการป้องกันทั้งในด้านวัตถุดิบที่ใช้ การออกแบบลวดลายที่ยากต่อการนำไปทำซ้ำ เทคนิคในการสอดแทรกด้วยระบบการพิมพ์ที่ทันสมัย

แบบพิมพ์ธุรกิจ

เป็นงานพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ทั่วไปในธุรกิจ เช่น ใบเสร็จ ใบกำกับ ใบฝาก-ถอนธนาคาร สลิปเอทีเอ็ม โปสเตอร์แผ่นพับสื่อโฆษณา ปฏิทิน รายงานประจำปี งานพิมพ์ต่างๆ

กระดาษสำนักงาน

กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms) รวมทั้งกระดาษเพื่อการใช้งานในสำนักงาน

INVESTOR Relations

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ “เป็นมากกว่าสิ่งพิมพ์” จากการเติบโตของทั้งรายได้ธึรกิจ ใหม่ในการขยายตลาดสู่ฐานลูกค้าใหม่ไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อนบ้าน และขยายรายได้หลักที่มี อยู่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น บนปรัชญาพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานด้านจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Financial Highlight 2/2020

TOTAL REVENUE
(Million Baht)

1,056.96

NET PROFIT MARGIN (%)

82.25

EPS
(Baht)

0.18

⚫ Date on: As at 30 June 2020

Corporate Social

Responsibility

TKS รับประกาศนียบัตร
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี เข้ารับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากคุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

คณะ BRAIN 4 เข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานเทคโนโลยี ณ T.K.S.

T.K.S.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร
"การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม" (BRAIN)
รุ่นที่ 4

“T.K.S.ปันสุข
-เราจะฝ่าวิฤต COVID-19 ไปด้วยกัน”

T.K.S. ขอเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการส่งต่อรอยยิ้ม
ส่งต่อความสุข คืนสู่สังคมชุมชนวัดโคกขาม
เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน