บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 โดย คุณเกรียง และคุณสุชาดา มงคลสุธี ในนาม “แต้ เกียง เซ้ง”

ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ภายใต้การบริหารของ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจมาเป็นผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ ระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯลงทุนในบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 100% ในต้นปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯครบวงจร

ตั้งแต่การพิมพ์ในระบบออฟเช็ท แบบต่อเนื่องและแบบแผ่น การพิมพ์ในระบบดิจิตอลแบบสีและขาวดำ รวมถึงการบริหารแบบการพิมพ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ปัจจุบัน บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด “บริษัทย่อย” โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

นอกจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่นั้น บริษัทฯ ได้มีขยายธุรกิจด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ โดยในปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด...

T.K.S.
- NEW vision as -

“Technology - based businesses”T.K.S. GROUP


มุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสร้างธุรกิจใหม่ แบ่งเป็น 4 ธุรกิจหลัก
ซึ่งแต่ละบริษัทจะช่วยสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงของบริษัทจะประสบความสำเร็จ และมีการบริการแบบครบวงจรมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

Fintech ecosystem

Security & fulfillment Solutions

T.K.S. GROUP BUSINESS UNIT


ผู้นำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมามากกว่า 67 ปี พร้อมทั้งการนำเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูง
ผสมผสานที่มีความหลากหลายของเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร
PRODUCTS AND SERVICESSecurity Solutions

ธุรกิจการผลิตและบริการในรูปแบบสิ่งพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลงที่มีมูลค่าDigital Solutions

ธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลให้บริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้ารวมถึงการบริการร่วมกับระบบ E-SolutionFulfillment Solutions

ธุรกิจการบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งแบบครบวงจรLabel & Packaging Solutions

ธุรกิจการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ

INVESTOR Relations

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ “เป็นมากกว่าสิ่งพิมพ์” จากการเติบโตของทั้งรายได้ธึรกิจ ใหม่ในการขยายตลาดสู่ฐานลูกค้าใหม่ไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อนบ้าน และขยายรายได้หลักที่มี อยู่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น บนปรัชญาพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานด้านจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Financial Highlight 2021

TOTAL REVENUE
(Million Baht)

1,385.39

NET PROFIT MARGIN
(%)

1,071.13

EPS
(Baht)

2.32

⚫ Date on: As at 31 December 2021

Corporate Social

Responsibility

ชมรมคนรักฟุตบอล

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ผู้บริหารบริษัท T.K.S. ร่วมกับสมาคมนิคมสินสาคร ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “CAS CUP 2016” ซึ่งได้มีตัวแทนจาก T.K.S. ได้คว้ารางวัลถึง 2 รางวัลได้แก่ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ (Nevia League) และ รองชนะเลิศอันดับ 1 CAS FA CUP ณ สนามฟุตซอล สินสาคร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

Shop ชอบ ช่วย ครั้งที่ 2

โครงการ "Shop ชอบ ช่วย" ฝ่ายทรัพยากรบุคคล "T.K.S." ได้จัดโครงการ Shop ชอบ ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยนำเสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหารของบริษัทออกขายให้กับพนักงานในราคาถูก เพื่อนำรายได้จากโครงการนี้ทั้งหมดมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

พอเพียงเพื่อพ่อ

โครงการ “พอเพียงเพื่อพ่อ” T.K.S. นำโดย คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง และพนักงาน ร่วมกับชุมชนชาวโคกขาม แจกน้ำดื่มฟรีให้กับชุมชนผู้ใช้แรงงาน ณ สถานที่ ศูนย์อาหารพอเพียง นิคมสินสาคร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559