ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์
Hotlink Downloads

รายงานประจำปี  2564


ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)


ดาวน์โหลด

คู่มือบรรษัทภิบาล


ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2564


ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ


ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือก    

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำปี 2564

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท


รายได้รวม

1,385.39

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

1,071.13

(ล้านบาท)

เพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินแจ้งเตือนวัน-เวลากิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดกิจกรรมสำคัญต่างๆ

บทวิเคราะห์สำหรับวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนกับบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)