Hotlink Downloads

Annual Report  2021


Download

Financial Statement Quarter 1/2022 (Reviewed)


Download

Corporate Governance


Download

MD&A 2021


Download

Business Ethics


Download

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022


Download

Download    

Financial Highlight of the year 2021

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท


TOTAL REVENUE

1,385.39

(Million bath)

NET PROFIT

1,071.13

(Million bath)

More

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินแจ้งเตือนวัน-เวลากิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดกิจกรรมสำคัญต่างๆ

บทวิเคราะห์สำหรับวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนกับบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)