งสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2019

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 153,919,994.00 33.30
2 น.ส.สุธิดา มงคลสุธี 20,632,037.00 4.46
3  OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 14,892,252.00 3.22
4 นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 8,910,000.00 1.93
5 นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 8,780,000.00 1.90
6 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 8,291,448.00 1.79
7  JEFFERIES LLC 6,363,688.00 1.38
8  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 5,176,094.00 1.12
9 นายพิชญ์ เทวอักษร 4,864,401.00 1.05
10 นางพัชนา ชวโภคิน 3,664,386.00 0.79
11 นายวรการ วิไลชนม์ 3,400,026.00 0.74
12 น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ 3,348,002.00 0.72
13 นายเอก ตัณฑวิเชียร 3,209,096.00 0.69
14 น.ส.สุจิตรา โชติพันธุ์วิทยากุล 3,138,041.00 0.68
15 นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี 3,110,699.00 0.67
16 น.ส.ศรุตา มงคลสุธี 3,043,614.00 0.66
17 นางสุพรรณษา อารยะสกุล 2,967,594.00 0.64
18 นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 2,600,000.00 0.56