งสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2017

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 128,515,084.00 35.68
2  OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,903,125.00 3.58
3 นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 7,800,000.00 2.17
4 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 6,461,400.00 1.79
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,591,053.00 1.55
6 นายพิชญ์ เทวอักษร 5,142,700.00 1.43
7  PERSHING LLC 5,141,966.00 1.43
8 น.ส.สุธิดา มงคลสุธี 4,428,600.00 1.23
9 น.ส.ชาพร บุณยนิตย์ 3,838,000.00 1.07
10 น.ส.พัชนา ตวงสิทธิสมบัติ 2,855,600.00 0.79
11 น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ 2,671,624.00 0.74
12 นายวรการ วิไลชนม์ 2,530,000.00 0.70
13 นายเอก ตัณฑวิเชียร 2,500,800.00 0.69
14 นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี 2,417,502.00 0.67
15 ด.ญ.ศรุตา มงคลสุธี 2,371,842.00 0.66
16 นายอินทรัตน์ วงค์ศรี 2,220,000.00 0.62
17 นายอนุรักษ์ บุญแสวง 2,123,900.00 0.59
18 นางสุพรรณษา อารยะสกุล 2,105,400.00 0.58
19 นายบรรจง คงพิชิตโชค 1,901,500.00 0.53
20 นายสุระ คณิตทวีกุล 1,900,213.00 0.53