งสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2018

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 139,927,268.00 33.30
2 น.ส.สุธิดา มงคลสุธี 18,756,398.00 4.46
3  OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 14,052,411.00 3.34
4 นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 8,031,000.00 1.91
5 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 7,537,681.00 1.79
6  JEFFERIES LLC 5,785,171.00 1.38
7  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 4,535,540.00 1.08
8 นายพิชญ์ เทวอักษร 4,521,710.00 1.08
9  PERSHING LLC 4,131,632.00 0.98
10 น.ส.ชาพร บุณยนิตย์ 3,350,000.00 0.80
11 นางพัชนา ชวโภคิน 3,331,260.00 0.79
12 น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ 3,116,639.00 0.74
13 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,056,485.00 0.73
14 นายวรการ วิไลชนม์ 2,961,424.00 0.70
15 นายเอก ตัณฑวิเชียร 2,917,360.00 0.69
16 นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี 2,820,185.00 0.67
17 ด.ญ.ศรุตา มงคลสุธี 2,766,922.00 0.66
18 นางสุพรรณษา อารยะสกุล 2,697,813.00 0.64
19 นายสุระ คณิตทวีกุล 2,537,933.00 0.60
20 น.ส.สุจิตรา โชติพันธุ์วิทยากุล 2,174,856.00 0.52