งสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2018

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 128,515,084.00 35.68
2  OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,903,125.00 3.58
3 นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 6,500,000.00 1.80
4 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 6,461,400.00 1.79
5 น.ส.สุธิดา มงคลสุธี 5,278,600.00 1.47
6  JEFFERIES LLC 5,184,800.00 1.44
7 นายพิชญ์ เทวอักษร 4,892,700.00 1.36
8  PERSHING LLC 4,375,966.00 1.21
9 น.ส.ชาพร บุณยนิตย์ 3,838,000.00 1.07
10  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 3,828,836.00 1.06
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,577,373.00 0.99
12 นางพัชนา ชวโภคิน 2,855,600.00 0.79
13 น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ 2,671,624.00 0.74
14 นายวรการ วิไลชนม์ 2,530,000.00 0.70
15 นายเอก ตัณฑวิเชียร 2,500,800.00 0.69
16 นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี 2,417,502.00 0.67
17 ด.ญ.ศรุตา มงคลสุธี 2,371,842.00 0.66
18 นายอินทรัตน์ วงค์ศรี 2,220,000.00 0.62
19 นางสุพรรณษา อารยะสกุล 2,105,400.00 0.58
20 นายอนุรักษ์ บุญแสวง 1,975,000.00 0.55
21 นายสุระ คณิตทวีกุล 1,900,213.00 0.53