งสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2019

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 139,927,268.00 33.30
2 น.ส.สุธิดา มงคลสุธี 18,756,398.00 4.46
3  OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 13,538,411.00 3.22
4 นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 8,100,000.00 1.93
5 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 7,537,681.00 1.79
6  JEFFERIES LLC 5,785,171.00 1.38
7 นายพิชญ์ เทวอักษร 4,727,910.00 1.13
8  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 4,705,540.00 1.12
9 นางพัชนา ชวโภคิน 3,331,260.00 0.79
10 น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ 3,043,639.00 0.72
11 นายวรการ วิไลชนม์ 3,040,024.00 0.72
12 นายเอก ตัณฑวิเชียร 2,917,360.00 0.69
13 นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี 2,820,185.00 0.67
14 น.ส.ศรุตา มงคลสุธี 2,766,922.00 0.66
15 น.ส.สุจิตรา โชติพันธุ์วิทยากุล 2,699,856.00 0.64
16 นางสุพรรณษา อารยะสกุล 2,697,813.00 0.64
17 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,445,544.00 0.58