งสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2017

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 128,515,084.00 35.68
2  OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,903,125.00 3.58
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,440,603.00 2.62
4 นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 7,800,000.00 2.17
5 นายบุญไชย ตันชัชวาล 6,875,422.00 1.91
6 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 6,461,400.00 1.79
7 นายชวินธร คุณากรปรมัตถ์ 5,456,200.00 1.51
8 น.ส.สุธิดา มงคลสุธี 4,428,600.00 1.23
9 นายอนุรักษ์ บุญแสวง 3,297,900.00 0.92
10 น.ส.พัชนา ตวงสิทธิสมบัติ 2,855,600.00 0.79
11 น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ 2,671,624.00 0.74
12  PERSHING LLC 2,618,672.00 0.73
13 นายเอก ตัณฑวิเชียร 2,500,800.00 0.69
14 นายวรการ วิไลชนม์ 2,500,000.00 0.69
15 นายคเดช สุรเลิศรังสรรค์ 2,465,000.00 0.68
16 นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี 2,417,502.00 0.67
17 ด.ญ.ศรุตา มงคลสุธี 2,371,842.00 0.66
18 นายธีระ คงศรีเจริญ 2,200,000.00 0.61
19 นางสุพรรณษา อารยะสกุล 2,105,400.00 0.58
20 นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ 1,950,000.00 0.54
21 นายบรรจง คงพิชิตโชค 1,805,400.00 0.50