วิสัยทัศน์

T.K.S.เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการไว้วางใจและสร้างเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพและการเติบโตที่ยั่งยืน

SPM เป็นผู้นำและให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่ได้รับการไว้วางใจและดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

พันธกิจ

1. ดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลกําไรและผลตอบแทนที่ดี พร้อมยึดมั่น หลักการบรรษัทภิบาล

2. สร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจ สินค้าและบริการที่เป็นเลิศพร้อมทั้งได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า พันธมิตร

3.เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันทางธุรกิจและเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี และรับข้อมูลเชิงลึกจากการผนึกกําลังทางธุรกิจ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร การปรับปรุงกระบวนการผลิดรักษาคุณภาพงาน พัฒนาบุคลากรและการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกิดความพึงพอใจ รวมถึงดูแลรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

 • 1. ด้านการตลาด

  มุ่งเน้นขยายส่วนตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 • 2. ด้านการผลิต

  มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้า บริการและกระบวนการทำงาน

 • 3. ด้านผู้ถือหุ้น

  ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างกำไร และผลตอบแทนที่ดีตลอดจนมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 • 4. ด้านลูกค้า

  ตอบสนองความต้องของลูฏค้าด้วยนวัตกรรม และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดกระบวนการทำงานและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

 • 5. ด้านคู่ค้า

  เน้นการดำเนินการภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรมมุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระยะยาว

 • 6. ด้านพนักงาน

  ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในการทำงาน ภายใต้สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดี ในบรรยากาศการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใสเปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นในทุกๆ ส่วนก่อให้เกิด ความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

 • T: Trust

  เชื่อใจกัน ซื่อสัตย์ จริงใจ ไว้ใจมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เคารพและให้เกียรติกัน

 • K: Knowledge

  ใฝ่รู้ หมั่นศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างต่อเนื่อง

 • S: Synergy

  รวมพลังกัน มีส่วนร่วม สามัคคี แบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

 • WE CAN

  เชื่อมั่น มุ่งมั่น ตั้งใจลงมือทําอย่างเต็มที่