วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำบริการด้านนวัตกรรมการพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ยึดมั่นหลักการบรรษัทภิบาล สร้างสินค้า และ บริการที่เป็นเลิศ เกิดผลกำไร ผู้ถือหุ้น พึงพอใจ ด้วยการบริหารความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ และ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

 • 1. ด้านการตลาด

  มุ่งขยายส่วนตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เป็นเลิศที่แตกต่างและเหนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 • 2. ด้านการผลิต

  มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน

 • 3. ด้านผู้ถือหุ้น

  ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างกำไร และผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 • 4. ด้านลูกค้า

  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดกระบวนการทำงาน และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

 • 5. ด้านคู่ค้า

  เน้นการดำเนินการภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระยะยาว

 • 6. ด้านพนักงาน

  ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในการทำงาน ภายใต้สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดีในบรรยากาศ การทำงานที่เปิดเผยโปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นในทุกๆ ส่วน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร