พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่น 3 คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง และผู้บริหารT.K.S. ร่วมกับ วิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ได้จัดหลักสูตรในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ์ ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาทุนทวิภาคีรุ่น 3 สำเร็จการศึกษา จำนวน 19 คน ได้เข้ารับประกาศนียบัตร โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร