"บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผลงานเข้าตาตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศติดโผได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565

สำหรับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริการ สะท้อนถึงการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม