งสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565หมายเหตุ : หมายถึงเฉพาะงานบริหารธุรการ