จุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) การผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยมีรูปแบบหลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการหรือสายการผลิตของลูกค้า โดยงานบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ เป็นงานที่ละเอียดประณีต ต้องอาศัยความร่วมมือและประสบการณ์ของทีมงาน โดยในอนาคต บริษัทฯ จะขยายความสามารถในการผลิตไปสู่ตลาด Food Packaging ต่อไป