ดาษสำนักงาน

กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms) รวมทั้งกระดาษเพื่อการใช้งานในสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อนสำหรับเครื่องโทรสาร กระดาษพิเศษสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านงานพิมพ์ของลูกค้า