บายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 โดย คุณเกรียง และคุณสุชาดา มงคลสุธี ในนาม “แต้ เกียง เซ้ง” ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ภายใต้การบริหารของ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจมาเป็นผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ ระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯลงทุนในบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 100% ในต้นปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ครบวงจร ตั้งแต่การพิมพ์ในระบบออฟเช็ท แบบต่อเนื่องและแบบแผ่น การพิมพ์ในระบบดิจิตอลแบบสีและขาวดำ รวมถึงการบริหารแบบการพิมพ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ปัจจุบัน บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด “บริษัทย่อย” โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
นอกจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่นั้น บริษัทฯ ได้มีขยายธุรกิจด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ โดยในปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 38.51% และกลุ่มบริษัท ซินเน็ค ประเทศไต้หวัน (King’s Eye Investment Ltd.) ในสัดส่วน 34.99% ปัจจุบัน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “ซินเน็ค” มีสถานะเป็นบริษัทร่วม