วิสัทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน“ที.เค.เอส. จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกสารการพิมพ์และบริหารคลังจัดส่งครบวงจร” โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นในเรื่อง

 • การพัฒนาและปรับปรุงฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

  ให้มีความทันสมัยเพื่อสนับสนุนงานด้านการผลิตที่มีความจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลทั้งภายในเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีการผลิตที่มีต้นทุนต่ำและข้อมูลจากภายนอกเป็นข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการผลิตงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นความลับของลูกค้า นอกจากนั้นในการปรับปรุง IT เพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ(Information Security) ISO 27001 ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากสถาบัน BUREAU VERITAS THAILAND

 • การพัฒนาและการวิจัย

  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและลดการสูญเสียในการผลิตเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิต วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า

 • การพัฒนาและให้ความสำคัญกับลูกค้ารายใหญ่

  โดยบริษัทฯ ได้ตั้งหน่วยงานใหม่ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนตัวแทนของลูกค้าเพื่อติดตามงานตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบจนกระทั่งการจัดส่งถึงมือของลูกค้าเพื่อให้งานที่ได้ออกมามีคุณภาพได้ตามความต้องการและทันต่อเวลาที่นัดหมาย

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  โดยการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ล้าสมัย เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานและลดการสูญเสียจากการตั้งเครื่อง พร้อมทั้งคุณภาพงานพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่เป็นมาตรฐานสิ่งพิมพ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง เป็นต้น