บริหารคลังแบบฟอร์ม

องค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายหรือสาขาจำนวนมาก อย่างเช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มักจะมีเอกสารแบบฟอร์มจำนวนนับร้อยรายการที่ต้องมีการเบิก-จ่ายจากส่วนกลาง คือ สำนักงานใหญ่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เรื่องบุคลากร สถานที่จัดเก็บ การประกันภัย ภาชนะหีบห่อ การจัดส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทั้งการบริหารคลังมักจะมีปัญหา เรื่องการสำรองคลังมากเกินไป แบบฟอร์มล้าสมัย ใช้งานไม่ได้ แบบฟอร์มคงเหลือไม่ตรงกับยอดบัญชีคุมโดยไม่ทราบสาเหตุ แบบฟอร์มเสียหายจากแมลง หนู และน้ำ หรือมีบางองค์กรใช้วิธีการจัดสรรส่งให้สาขาจัดเก็บสำรองไว้ 1 - 2 เดือน ทำให้ทุกสาขาต้องมีพื้นที่จัดเก็บ เป็นการสูญเสียพื้นที่สำนักงานอย่างไม่คุ้มค่า


วิธีการที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าจึงถูกดำเนินการขึ้นด้วยการที่ทางบริษัทฯ รับภาระการบริหารจัดการเอกสารแบบฟอร์มแทนลูกค้าด้วยระบบที่ทันสมัยเป็นรายแรก บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการบริหารคลังแบบฟอร์มให้กับธนาคารขนาดใหญ่มากกว่า 10 ปี เป็นการบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ตั้งแต่การรับภาระสำรองคลังแบบพิมพ์แทนลูกค้าทั้งหมด ทั้งสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือ และจัดหาแบบพิมพ์ตามมาตรฐานของลูกค้า สำรองเก็บไว้ล่วงหน้าพร้อมให้สาขาและหน่วยงานต่างๆ ของลูกค้าสามารถเบิกผ่านระบบ Online โดยตรง และแบบพิมพ์จะถูกส่งให้ถึงมือผู้เบิกอย่างรวดเร็วภายใน 1 - 4 วัน ซึ่งระบบการบริหารคลังแบบฟอร์มจะช่วยให้ลูกค้าได้ประโยชน์ดังนี้

ประหยัด

ลูกค้าไม่มีภาระเรื่องค่าสถานที่ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานจัดซื้องานบริหารคลังและการขนส่งอีกต่อไป

ลดต้นทุน

ลูกค้าไม่ต้องลงทุนจัดซื้อแบบพิมพ์เพื่อสำรองให้เบิกใช้จำนวนมาก โดยลูกค้าจะซื้อเฉพาะที่มีการเบิกใช้จริงเท่านั้น เป็นการลดต้นทุน Carrying Cost ทั้งหมด

สะดวกรวดเร็ว

ลูกค้าจะได้ข้อมูลการเบิกแบบฟอร์มแยกเป็นสาขาหรือหน่วยงาน หรือแยกตามรายการแบบพิมพ์อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณแบบพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

มีของใช้ตลอดเวลา

ลูกค้าจะได้รับประกันการบริการจากบริษัทฯ เรื่องแบบพิมพ์พร้อมให้สาขาและทุกหน่วยงานเบิกใช้ตลอดเวลาไม่มีการขาดสต็อก